Leeuwarden in cijfers

Aantal geldige stemmen

Aantal uitgebrachte geldige stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden